Ý nghĩa và cách phát âm của 一

Ký tự giản thể / phồn thể

一 nét Việt

 • một

HSK cấp độ


Các ký tự có cách phát âm giống nhau

 • : numeral 1 in Suzhou numeral system 蘇州碼子|苏州码子[Su1 zhou1 ma3 zi5];
 • : he; she;
 • : dựa theo
 • : y khoa
 • : (onom.) to squeak;
 • : yeah (interjection of approval); to belch;
 • : Japanese variant of 壹[yi1];
 • : one (banker's anti-fraud numeral);
 • : archaic variant of 壹 banker's anti-fraud numeral one;
 • : 卭
 • : to greet by raising clasped hands;
 • : interjection;
 • : old name of a river in Henan, now written 伊河;
 • : ripple;
 • : (interj.);
 • : a black stone like jade; jet;
 • : excellent; precious; rare; fine; (used in given names);
 • : interj.; sighing sound;
 • : woodlouse;
 • : quần áo
 • : iridium (chemistry);
 • : wigeon (Anas penelope, a Eurasian duck); seagull (arch.);
 • : black and shining ebony;

Các câu ví dụ với 一

 • 他吃一点。
  Tā chī yīdiǎn.
 • 我的医生是一个好人。
  Wǒ de yīshēng shì yīgè hǎorén.
 • 桌子上有一本书。
  Zhuōzi shàng yǒuyī běn shū.
 • 我是一个学生。
  Wǒ shì yīgè xuéshēng.
 • 我买了一些苹果。
  Wǒ mǎile yīxiē píngguǒ.

Các từ chứa一, theo cấp độ HSK